ALGEMENE VOORWAARDEN Herijk Robuuste Meubelen op maat

 

Definities

 1. Herijk Robuuste Meubelen op maat, gevestigd te Stavenisse.

 2. Klant: Degene met wie Herijk Robuuste Meubelen op maat een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Herijk Robuuste Meubelen op maat en de klant.

 4. Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Herijk Robuuste Meubelen op maat.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk of schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Herijk Robuuste Meubelen op maat zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere termijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestelling, tenzij de partijen dit schriftelijk afgesproken hebben

 

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Herijk Robuuste Meubelen op maat zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst de aanvaarding in te trekken zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Herijk Robuuste Meubelen op maat slechts nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Herijk Robuuste Meubelen op maat hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals heffingen, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Herijk Robuuste Meubelen op maat hanteert voor zijn producten of diensten en op zijn website, kan Herijk Robuuste Meubelen op maat ten allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Herijk Robuuste Meubelen op maat niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het to stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heet het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals genoemd in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. Producten die worden afgehaald worden gelijk betaald voordat het meubel de werkplaats verlaat tenzij anders overeengekomen.

 2. Producten die via de webshop gekocht worden, kunnen gelijk afgerekend worden tenzij anders overeengekomen.

 3. Maatwerk meubels behoren de dag voor aflevering betaald worden. Voor maatwerk meubels boven de €500 wordt een aanbetaling van 50% vooraf gevraagd tenzij anders overeengekomen.

 

Gevolgen van niet tijding betalen

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Herijk Robuuste Meubelen op maat gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend wordt.

 2. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Herijk Robuuste Meubelen op maat, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Herijk Robuuste Meubelen op maat te betalen.

 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Herijk Robuuste Meubelen op maat gerechtigd het berecht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Herijk Robuuste Meubelen op maat roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Herijk Robuuste Meubelen op maat, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of terugbrengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na de ontvangst van het product door de consument of door een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakt vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zeer zorgvuldig omgaan met het product. Indien de consument gebruik maat van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan Herijk Robuuste Meubelen op maat retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via nielsenpieter@gmail.com.

 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Herijk Robuuste Meubelen op maat, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Kosten in geval van herroeping

 1. De kosten voor het terugzenden van het product komt voor de rekening van de consument.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Herijk Robuuste Meubelen op maat dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dag en na de terugzending of herroeping terugbetalen.

 

Retentierecht

 1. Herijk Robuuste Meubelen op maat kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Herijk Robuuste Meubelen op maat heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Herijk Robuuste Meubelen op maat.

 3. Herijk Robuuste Meubelen op maat is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Herijk Robuuste Meubelen op maat blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen.

 2. Tot die tijd kan Herijk Robuuste Meubelen op maat zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.

 4. Indien Herijk Robuuste Meubelen op maat een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Herijk Robuuste Meubelen op maat het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 1. De door Herijk Robuuste Meubelen op maat aangegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Herijk Robuuste Meubelen op maat schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Herijk Robuuste Meubelen op maat niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijden kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van het geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Herijk Robuuste Meubelen op maat niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij de eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaan aan het vervoer te melden aan Herijk Robuuste Meubelen op maat, bij gebreke waarvan Herijk Robuuste Meubelen op maat niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.

 2. De garantie geldt niet in het geval van een normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgelegd.

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Herijk Robuuste Meubelen op maat tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Herijk Robuuste Meubelen op maat geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Herijk Robuuste Meubelen op maat geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Herijk Robuuste Meubelen op maat daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering hiervan op hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Herijk Robuuste Meubelen op maat uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen op hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat Herijk Robuuste Meubelen op maat in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit in ieder geval niet toe leiden dat Herijk Robuuste Meubelen op maat gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Herijk Robuuste Meubelen op maat.

 2. Het is de verantwoording van de klant dat een ingebrekestelling Herijk Robuuste Meubelen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als Herijk Robuuste Meubelen op maat een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op de grond van die overeenkomst aan Herijk Robuuste Meubelen op maat verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Herijk Robuuste Meubelen op maat

 1. Herijk Robuuste Meubelen op maat is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid.

 2. Indien Herijk Robuuste Meubelen op maat aansprakelijk is voor enige schade, is het slecht aansprakelijk voor direct schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

 3. Herijk Robuuste Meubelen op maat is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Recht op ontbinding

 1. De klant heet het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Herijk Robuuste Meubelen op maat toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Herijk Robuuste Meubelen op maat niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Herijk Robuuste Meubelen op maat in verzuim is.

 3. Herijk Robuuste Meubelen op maat heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Herijk Robuuste Meubelen op maat kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond kunnen geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Herijk Robuuste Meubelen op maat in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Herijk Robuuste Meubelen op maat kan worden toegerekend in een van de wil van Herijk Robuuste op maat onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhindert of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Herijk Robuuste Meubelen op maat kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook doch niet uitsluitend gerekend: noodtoestand; wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom, elektriciteit, internet, computer en telefoonstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Herijk Robuuste Meubelen op maat 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichten opgeschort totdat Herijk Robuuste Meubelen op maat er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Herijk Robuuste Meubelen op maat is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Herijk Robuuste Meubelen op maat is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Herijk Robuuste Meubelen op maat zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Herijk Robuuste Meubelen op maat.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Herijk Robuuste Meubelen op maat bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht

 1. Op ieder overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Opgesteld op 22-07-2019

VEILIG SHOPPEN BIJ HERIJK.NL

Bij Herijk.nl kunt u er zeker van zijn dat u veilig shopt. Wij hebben het SSL-certificaat. Dit zorgt ervoor dat al uw gegevens veilig verzonden worden.

ONZE BETAALMETHODEN

Wilhelminastraat 5, 4696BR Stavenisse | E-mail: herijkmeubelsopmaat@gmail.com | Whats-app: 0625467548

© Copyright 2019 Herijk Robuuste Meubelen | Algemene voorwaarden